กติกาในการเช่ารถ

 

 

กติกาข้อตกลงในการเช่ารถกับเรามีดังนี้
ลูกค้าที่ใช้บริการรถเช่ากับเราต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ซึ่งเป็นข้อตกลงสากลที่ใช้กับผู้ให้บริการรถเช่าทั่วไว้ กรุณาอ่านและปฏิบัติโดยเคร่งครัด
  • รถเช่าของเรามีน้ำมันให้เต็มถัง
  • กรณีในการคืนรถที่ท่านเช่าช้าเกินกว่ากำหนดเราคิดชั่วโมงละ 100 บาท ถ้าเกิน 4 ชั่วโมงเราคิดเป็น 1 วัน
  • การยกเลิกการเช่ารถสามารถกระทำได้หลังการเช่ารถ 1 ชั่วโมง ซึ่งท่านจะไม่ได้เงินค่าเช่ารถของท่านคืน หรือถ้าคืนก่อนกำหนดหักค่าเช่า 50 เปอร์เซ็น
  • ท่านต้องมีใบขับขี่ในการเช่ารถ ถ้าท่านไม่มีใบอนญาติขับขี่หมดสิทธิ์เช่ารถทันที
  • วัตถุประสงค์ในการเช่ารถนั้นต้องเป็นไปโดยสุจริต ห้ามเช่ารถไปใช้ในทางผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด
  • กรณีที่ท่านเช่ารถแล้วนำไปกระทำผิดกฎหมายอาญา หรือ กฎหมายจราจร ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
  • ห้ามเช่ารถกับเราแล้วนำไปให้ผู้อื่นเช่าต่อโดยเด็ดขาด
  • ห้ามสูบบุหรี่ หรือ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในรถ ตรวจเจอปรับคิดค่าล้างรถ 1,500 บาท
  • หากท่านกระทำผิดเงื่อนไขข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น ผู้เช่ารถยินยอมให้ทางผู้บริการรถเช่ารับเงินประกันทันทีและยินยอมให้ฟ้องร้องเพื่อชดเชยค่าเสียหายได้

ด้วยความปรารถนาดีจาก: Chiang Mai Car Rent By พี่อ้อย รถเช่าเชียงใหม่ ราคาถูก